•  
  •  

Z prírody

Ochrana prírody

 06.03.2012

Z chránenej oblasti - kategória C - časti ochrany prírody typické pre charakter geografického regiónu z krajinársko - biologického hľadiska s výraznými biologickými a estetickými prvkami, ktoré si zasluhujú ochranu v rámci okresu ako vhodné miesto rekreácie a turistiky okrem blízkeho Haličského lesoparku patrí komplex Ľuborečskej a Lentvorskej doliny (vrátane chotára Polichna, Prahy a časti Lupoče) - predstavuje zalesnený priestor s bohato členeným reliéfom. V priestoroch prevláda dub, hrab a buk. Územie je rezervoárom zvere a rýb.
     Alúvium Klenického, Podbielskeho a Polichňanského potoka, Krupinská planina, katastrálne územie Lupoč, Lehôtka, Praha. V tomto priestore, by sa mali chrániť brehové porasty na alúviách, ktoré tu plnia biologickú a estetickú úlohu. Údolia spomínaných potokov sa vhodné na turistiku, preto poznaj a chráň prírodné bohatstvo v okolí rodnej obce.
     Prvý jaskynný otvor bol preskúmaný Štátnou ochranou prírody SR Banská Bystrica, pracovisko Rimavská Sobota dňa 18.5.2001 RNDr. Ľudovítom Gaálom, Ladislavom Iždinským a Jaskyniarskym klubom SMOP a Ing. Františkom Radingerom z Lučenca. Jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške cca 400 m.
      Do podzemných priestorov sa dá dostať 5,4m zvislou priepasťou, ktorá vyúsťuje do mohutnej trhliny, tu dno prudko klesá a po 15,5 m vyúsťuje do priečne orientovanej mohutnej trhliny v dĺžke 25 m a výška miestami 5-6 m. Miestami prechádza do priestranných chodieb, avšak s labilnými balvanmi, ktoré sú zakliesnené v trhline, tieto zatiaľ nie sú preskúmané cca 20 - 30 m.
     Jaskyňa sa vytvorila v andezitových brekciach na odtrhovej zóne mohutného zosunutého skalného bloku na východnom svahu Vinného vrchu. Jaskyňa je rozsadlinová, nekrasová, z toho dôvodu sa v nej nevytvorila ani kvapľová výzdoba. Steny a dno vypĺňa hlinitá sutina, skaly a balvany. Celková dĺžka zameraných chodieb je 54,5 m.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár