•  
  •  

VZN

VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 06.03.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lupoč
č. 3/2009
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Obecné zastupiteľstvo v Lupoči podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 24 ods. 1 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

§ 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť obce Lupoč, ktoré rozhoduje o:
a) podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka“),
b) výške dávky,
c) povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila,
d) vykonávanie kontrolnej činnosti.

§ 2
Dávka v hmotnej núdzi

1. Dávka v hmotnej núdzi je upravená § 10 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok.
2. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
3. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 15 zákona je možné poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa /ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby /a na mimoriadne liečebné náklady.
4. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.
5. Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.

§ 3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším občanom v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov.
2. Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania dávky sa považujú výdavky spojené:
a) s nákupom nevyhnutného ošatenia,
b) s nákupom na základné vybavenie domácnosti,
c) s nákupom na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa /ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby/,
d) s mimoriadnymi liečebnými nákladmi,

§ 4
Posudzovanie hmotnej núdze

1. Fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, sú
a) manžel a manželka,
b) druh a družka,
c) rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
d) rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
2. Fyzické osoby podľa odseku 1 sa na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi neposudzujú spoločne, ak nežijú v domácnosti 4) z dôvodu, že je fyzickej osobe alebo fyzickým osobám poskytovaná odborná pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa osobitného predpisu.

§ 5
Výška dávky

1. O výške dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo /v časovej tiesni starostka obce/, s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v rozpočte obce, ako aj na plnenie záväzkov žiadateľa voči obci a jeho spoluprácu so školou, resp. s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci.
2. Maximálna hranica poskytnutej dávky :
a) podľa § 3 ods. 2 písm. a) je 33,20 Eur na osobu
b) podľa § 3 ods. 2 písm. b) je 66,40 Eur na osobu
c) podľa § 3 ods. 2 písm. c) je 16,60 Eur na dieťa
d) podľa § 3 ods. 2 písme. d) je 166,- Eur na osobu
Dávka sa môže poskytnúť jedenkrát ročne, len formou nákupu zamestnancami obecného úradu /§ 3, odst. 2, písm. a) – c)/. V prípade poskytnutia dávky súvisiacej s mimoriadnymi liečebnými nákladmi sa forma úhrady dohodne osobne so zamestnancami obecného úradu, resp. postup určí starosta obce. V prípade žiadosti o poskytnutie dávky opakovane v priebehu jedného roka, po posúdení oprávnenosti žiadosti, o tejto rozhodne obecné zastupiteľstvo.

§ 6
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) Hlavná kontrolórka obce Lupoč,
b) Obecné zastupiteľstvo obce Lupoč.

§ 7
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa podávajú na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto VZN.
2. Náležitosti, ktoré nie sú upravené v tomto VZN sa riadia Zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo v Lupoči sa uznieslo na vydaní VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi dňa 1.10.2009, a toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na verejnej úradnej tabuli obce Lupoč, t. j. 16.10.2009


Vyvesené: 16.9.2009
Božena Petrusová
starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár