•  
  •  

VZN

VZN o poskytovaní sociálnych služieb

 06.03.2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lupoč
č. 4/2009
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby


Obecné zastupiteľstvo v Lupoč v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

Čl. 1
Základné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) podrobnejšie upravuje pôsobnosť Obce Lupoč vo veciach:
a) rozhodovania o odkázanosti na sociálne služby (opatrovateľskú službu, sociálnu službu v
zariadeniach opatrovateľskej služby s celoročným a denným pobytom, sociálnu službu
v zariadení pre seniorov),
b) zabezpečovania sociálnych služieb,
c) poskytovania opatrovateľskej služby,
d) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb.

Čl. 2
Konanie vo veciach sociálnych služieb

§ 2
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa § 1 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia sa podáva na Obecný úrad v Lupoči.
2. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä:
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
b) dátum narodenia,
c) trvalý a prechodný pobyt,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, ak ide o sociálne služby v zariadení - aj formu poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (zmluvného lekára žiadateľa) o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby (príloha č. 5), ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
5. Obecný úrad Lupoč na základe lekárskeho posudku (zmluvného posudkového lekára) a sociálneho posudku (zmluvného sociálneho pracovníka obce) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo s
nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti
o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
6. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
7. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže Obec Lupoč použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.
8. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.
9. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje Obec Lupoč, ktorá eviduje a vedie celú spisovú agendu.

§ 3
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť OcÚ v Lupoči, do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu OcÚ v Lupoči osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.
3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinní na výzvu Obce Lupoč zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby uvedené tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný Obci Lupoč alebo poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
5. Vzor čestného vyhlásenia, ktorým prijímateľ sociálnej služby preukazuje výšku úspor a hodnotu majetku, tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.

Čl. 3
Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb

§ 4
Všeobecné ustanovenia

1. Obec Lupoč v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:
a) poskytne sociálnu službu,
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby,
ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
súhlasí, alebo
c) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na
základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby, ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej
služby podľa písmen a) až b) tohto nariadenia.
2. Obec Lupoč zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle ods. 1 písm. b) a c) tak, že uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa budúci poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto službu poskytnúť.

§ 5
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
2. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na Obecnom úrade v Lupoči. Žiadosť obsahuje:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia
a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať fyzickej osobe uvedenej v písmene a),
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
d) doklady o majetkových pomeroch,
e) deň začatia a poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby; ak sa má
poskytovať odľahčovacia služba - obdobie trvania tejto služby,
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
3. Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje najmä:
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) dobu poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
5. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.
6. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť Obce Lupoč, poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.
7. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
8. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto nariadenia, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
9. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
10. Obec Lupoč ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby,
c) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
Obec Lupoč je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.
11. Na vzťahy neupravené týmto nariadením vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.

Čl. 4
Opatrovateľská služba

§ 6
Poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území obce Lupoč:
a) fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Lupoč, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 tohto nariadenia a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 tohto nariadenia,
b) fyzickej osobe s prechodným pobytom v obci Lupoč, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 tohto nariadenia a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 tohto nariadenia.
2. Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky tohto nariadenia a má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej - opatrovateľskej služby.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 4 tohto nariadenia. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec Lupoč v hodinách. Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 3 tohto nariadenia.
4. Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí túto prácu vykonávajú v zmysle zákonníka práce a spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 9 a/, b/ zákona č. 448/2008 Z. z.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana po dobu splnenia podmienok na poskytovanie opatrovateľskej služby.
6.Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni v čase od 7.30 do 16.00 hod.
7. Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadení sociálnych služieb, alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní je prijímateľ sociálnej služby alebo rodinní príslušníci, povinní písomne vyzvať poskytovateľa k zmene zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo jej zrušenie. V prípade ak prijímateľ opatrovateľskej služby alebo rodinní príslušníci nedoručia Obci Lupoč do 30 dní výzvu podľa predchádzajúcej vety, Obec Lupoč odstúpi od uzatvorenej zmluvy.

§ 7
Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu

1. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu (zák. 447/2008 Z. z.),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu (zák. 447/2008 Z. z.),
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
2. Ustanovenie odseku 1 písm. b) tohto § sa nepoužije, ak
a) je fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie v zdravotníckom zariadení,
b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,
c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu; poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
3.Vzor čestného prehlásenia o tom, že žiadateľ nie je osobou, ktorej nemožno poskytovať opatrovateľskú službu v zmysle tohto paragrafu tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.

§ 8
Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu

1. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku a podľa rozsahu poskytovanej služby.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom v obci Lupoč je:
a) 0,65 € za hodinu pri stupni odkázanosti II. – IV. (príl. č. 3 k zák. 448/2008 Z. z.)
b) 1,00 € za hodinu pri stupni odkázanosti V. – VI. (príl. č. 3 k zák. 448/2008 Z. z.)
Výška úhrady platí aj pre občanov s prechodným pobytom, ak má Obec Lupoč uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s obcou, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt (zák. 448/2008 Z. z., § 71, ods. 6).
3. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s prechodným pobytom v obci Lupoč je vo výške ekonomicky oprávnených nákladov obce, v tom prípade ak Obec Lupoč nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s obcou, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.
4. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
5. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
6. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako sú sumy ustanovené v tomto paragrafe a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.
7. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
8. Ak podľa tohto nariadenia nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
9. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
10. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa
opatrovateľská služba poskytuje, podľa skutočného rozsahu poskytnutých služieb, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
11. Výška a spôsob úhrad za opatrovateľskú službu v zmysle tohto nariadenia platí od 1. januára 2010.

Čl. 5
Podporné služby

§ 9
Odľahčovacia služba

1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje, alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Výpočet výšky úhrady a spôsob platenia úhrady sa vykonáva podľa § 8 tohto nariadenia na základe rozsahu poskytovania sociálnej služby.

Čl. 6
Kontrolná činnosť

§ 10
Kontrolná činnosť vo veciach sociálnych služieb

1. Kontrolnú činnosť vo veciach sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a v zmysle tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce Lupoč.


Čl. 7
Všeobecné a prechodné ustanovenia

§ 11
Spoločné ustanovenia

1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu sa primerane postupuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov, zák. číslo 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

§ 12
Prechodné ustanovenia

1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného
do 31.12.2008 sa považuje za odkázanú na túto službu najdlhšie do 31.12.2010.
2. Obec Lupoč začne konať z vlastného podnetu vo veci prehodnotenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby postupne od 01.01.2009
do 30.9. 2010.
3. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona platného do 31.12.2008 je povinná splniť podmienku ustanovenú § 84 ods. 9 najneskôr do 31.12.2011.

Čl. 10
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 13
Zrušovacie ustanovenia

1.Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lupoč č. 3 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.

§ 14
Záverečné ustanovenie

1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lupoči zo dňa 16.12.2009 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli po schválení v Obecnom zastupiteľstve v Lupoči, t. j. 1.1.2010.Božena Petrusová
starostka obce


Vyvesené: 11.11.2009
Schválené: 16.12.2009
Účinné: 1.1.2010

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár