•  
  •  

VZN

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

 06.03.2014

Obecné zastupiteľstvo v Lupoči na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Lupoč toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2013

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Lupoč

Čl. 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:

a)      spôsob náhradného zásobovania vodou,

b)      spôsob zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

Čl.  2

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

1.      V obci Lupoč nie je zriadený verejný vodovod, a z toho dôvodu pri vzniku mimoriadnych situácií (znečistenie studní, hygienické nariadenia a pod.) starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami vodárenských spoločností.

2.      Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:

-          pred Obecným úradom.

3.      Čas a dobu pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods.2 oznámi obec miestnym rozhlasom, písomným oznámení na úradnej tabuli obce a na webovej adrese obce.

4.      Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac však na tri po sebe nasledujúce dni.

Čl. 3

Spôsob zneškodňovanie obsahu žúmp.

1.      V súvislosti s tým, že obec Lupoč nemá v súčasnosti vybudovanú verejnú kanalizáciu, obyvatelia obce, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia  používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy. Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. (Viď Prílohu č. 1)

2.      Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.

3.      Obec Lupoč oznamuje vlastníkom a prevádzkovateľom žúmp na území obce, že najbližšou oprávnenou osobou, ktorá sa zaoberá vývozom a zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je:

Peter Halgaš so sídlom Mašková tel. 0918 536 495

 Vlastník a prevádzkovateľ žumpy má právo objednať si zneškodnenie obsahu žumpy a septika inými oprávnenými právnickými alebo fyzickými osobami.

4.      Vlastník, resp. prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce Lupoč doklad o spôsobe  zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

Čl. 4

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody pri náhradnom zásobovaní

Odberateľ pitnej vody – obyvateľ obce: fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

a)      majú právo pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou  na odber pitnej vody v množstve

stanovenom v tomto VZN,

b)      sú povinní dodržiavať pokyny starostu obce a poverených zamestnancov obce pri odbere pitnej vody na odbernom mieste.

Čl. 5

Sankcie

1.      Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Z. z o priestupkoch v znení neskorších  právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €.

2.      Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 €.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lupoč o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a  odvádzania odpadových vôd schválilo obecné zastupiteľstvo obce Lupoč na svojom zasadnutí dňa 10.12.2013, uznesením č. 7/2013.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

V Lupoč dňa 10.12.2013

                                                                                              starosta obce                                  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 8.11.2013.

Pripomienky k návrhu boli – neboli uplatnené v počte 0.

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa: 13.12.2013.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa: 13.1.2014.

Účinnosť nadobudlo dňom: 28.12.2013.

Príloha č. 1

(1)   Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností.

(2)   Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a  technickým normám.

(3)   Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu[1].

(4)   Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné tak, aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.

(5)   Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

(6)   Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať príslušným slovenským technickým normám[2].


[1]§ 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002  Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

[2] STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár