•  
  •  

Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet obce Lupoč na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 textová časť

 06.03.2015

OBEC LUPOČ, Lupoč č. 102, 985 11  Halič

ROZPOČET OBCE LUPOČ NA ROK 2016

A

VÝHĽAD NA ROKY 2017 A 2018

Rozpočet bol schválený Uznesením č. 7/2015/B/8  Obecného zastupiteľstva v Lupoči dňa  7.12.2015.

Vypracovala: Jana Dolnáková, účtovníčka obce

Pavel Koporec, starosta obce        .............................................

Výpis z uznesenia

Návrh rozpočtu Obce Lupoč na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

Uznesenie č. 7/2015/B/8  zo dňa 7.12.2015

Obecné zastupiteľstvo v Lupoči

I.  PREROKOVALO

Návrh rozpočtu Obce Lupoč na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

II.  SCHVAĽUJE

1.  vyrovnaný rozpočet Obce Lupoč na rok 2016 vo výške 53 305,00 EUR

a)   bežné príjmy vo výške 53 305,00 Eur a bežné výdavky vo výške 53 305,00 Eur

b)  kapitálové príjmy vo výške 0,00 Eur a kapitálové výdavky vo výške 0,00 Eur

c)   finančné operácie príjmové vo výške 0,00 Eur a výdavkové vo výške 0,00 Eur

III.  BERIE NA VEDOMIE

a)   odborné stanovisko hlavného kontrolóra Obce Lupoč k návrhu rozpočtu Obce Lupoč na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

b)  návrhy rozpočtov Obce Lupoč na roky 2017 a 2018

             

                                                                                                   Pavel   K o p o r e c

                                                                                                        starosta obce

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k bodu programu: Návrh rozpočtu Obce Lupoč na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

I.       Predkladanie návrhu príjmov a výdavkov obce Lupoč vo forme viacročného rozpočtu je obligatórne upravené v platnej legislatíve.

II.    Legislatívnym rámcom, na základe ktorého sa uvedený materiál predkladá je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

III.Obsahová stránka rozpočtu obce, ako základného dokumentu, do ktorého sa premieta plánovanie nakladania s finančnými prostriedkami, je koncipovaná v častiach s prílohami:

-          štruktúra príjmovej časti rozpočtu, s poukázaním na priority v oblasti príjmov rozpočtu,

-          významnou časťou je výdavková časť rozpočtu zostavená v platnej rozpočtovej klasifikácii.

IV.V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2016, pričom rozpočty na roky 2017 a 2018 sú len orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu Obce Lupoč na rok 2016 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z viacročného rozpočtu schváleného v minulom období ako aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní v správe štátu. Vychádzalo sa z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré okrem iného obsahujú očakávaný nárast energií a inflácie. Vychádzalo sa taktiež z povinností pre obec uložených zákonmi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, prevádzkových potrieb a z požiadaviek a pripomienok obyvateľov obce.

Rozpočet je členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia. V predloženom návrhu na rok 2016 bola dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu.

Rozpočet Obce Lupoč na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 53 305,00 Eur, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 53 305,00 Eur. Bežné príjmy sú navrhované v objeme 53 305,00 Eur a bežné výdavky sú navrhované v objeme  53 305,00 Eur. 

Rozpočet kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov nie je rozpočtovaný. Kapitálové príjmy sú navrhované v nulovom objeme a kapitálové výdavky sú navrhované tiež v nulovom objeme.

Rozpočet finančných operácii v príjmovej časti a vo výdajovej časti nie je rozpočtovaný.

Rozpočet za rok 2015 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2016 ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára predpoklady k zostaveniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, keď je možné rozdeliť len taký objem finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2016 vychádza z vývoja roku 2015, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov. Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré bude potrebné získanými zdrojmi zabezpečiť. Každé navýšenie jednotlivého výdavku oproti roku 2015 bude musieť byť eliminované znížením iného výdavku.

Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2015.

V zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. je návrh rozpočtu Obce Lupoč na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 zverejnený na úradnej tabuli Obce Lupoč ako aj na internetovej stránke Obce Lupoč k vyjadreniu verejnosti.

Jana Dolnáková, účtovníčka obce

V Lupoči,  dňa 20. novembra 2015

Rozpočet Obce Lupoč na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

I. ÚVOD

Rozpočet Obce Lupoč na roky 2016 až 2018 je zostavený na základe bilančných tokov v oblasti príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce. Predstavuje zosúladenie finančných zdrojov obce s rozvojovými zámermi obce v rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Rozpočet Obce Lupoč na roky 2016 – 2018 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

-           so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,

-           so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-           so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-           so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-           s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,

-           so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

-           s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

-           so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

-           s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, -           v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Lupoč.

II. FINANČNÝ RÁMEC ROZPOČTU

Rozpočet Obce Lupoč na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0,00 Eur.

Bežný rozpočet je rozpočtovaný ako vyrovnaný, kapitálový rozpočet nie je rozpočtovaný.

Finančné operácie nie sú rozpočtované.

Rekapitulácia návrhu bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií na rok 2016 a výhľad

na roky 2017 a 2018 v Eur je prílohou č. 1.

1.  Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2016 sú celkové príjmy definované v sume 53 305,00,00 Eur. Návrh rozpočtu príjmov na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 podľa rozpočtovej klasifikácie v EUR je prílohou č. 1.

1.1 Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy – podielové dane

Ak sledujeme objem zdrojov tvoriacich príjem rozpočtu obce, tak najvýraznejšiu časť vždy predstavovali podielové

dane. Nariadením vlády sa výška prerozdeľuje podľa 4 kritérií.

Základnými ukazovateľmi, ktoré slúžia na výpočet výšky podielových daní je počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce, nadmorská výška obce (zohľadnenie polohy príslušnej obce), veľkosť obce (prepočítaná veľkostným koeficientom), počet zapísaných detí v školských zariadeniach (prepočítaný koeficientom školského zariadenia) k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roka a počet dôchodcov nad 62 rokov. Všetky vyššie uvedené ukazovatele sú zhrnuté vo vzorci na výpočet podielu obce na výnose dani z príjmov fyzických osôb, ktorý je súčasťou Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Výnos tejto dane nám poukazuje štátny rozpočet v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2016 sa odhaduje príjem 41 422,00 Eur.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

Ďalšiu položku príjmu rozpočtu obce tvoria dane z majetku. Daň z nehnuteľnosti sa ďalej člení na daň z pozemkov,

daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Na rok 2016 sa odhaduje príjem z dane z nehnuteľností vo výške 8 027,00 Eur.

Daňové príjmy – ostatné dane

Ostatné dane tvoria zvyšné miestne dane (daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného

priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Daň za psa

V zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je sadzba dane za

psa pre rok 2016 vo výške 5,00 Eur za 1 psa ročne. Príjem dane za psa sa na rok 2016 odhaduje vo výške 330,00 Eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je sadzba dane za

jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok vo výške 33,00 Eur. Na rok 2016 sa odhaduje príjem z dane za nevýherné hracie prístroje vo výške 0,00 Eur.

 Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Na rok 2016 sa odhaduje príjem dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 50,00 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych

daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné dopady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

a)       fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,

b)       právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a

c)        podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

V zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na rok 2016

odhaduje výška miestneho poplatku za KO a DSO vo výške 2 310,00 Eur.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

-           komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),

-           odpadu z čistenia ulíc,

-           odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,

-           bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení, -drobného stavebného odpadu od FO, -separáciu odpadu.

Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne

poplatky a iné poplatky a platby a úroky z tuzemských vkladov.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Tvoria ich

predovšetkým príjmy z prenájmu majetku obce, nebytových priestorov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (Agrotom Tomášovce).

Príjem z prenajatých pozemkov

Odhadovaný príjem na rok 2016 vo výške 437,00 Eur vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv (Agrotom Tomášovce).

Príjem z prenajatých budov

Odhadovaný príjem na rok 2016 vo výške 50,00 Eur vyplýva z odhadovanej výšky za prenájom sály a priestorov kultúrneho domu, domu smútku.

Administratívne poplatky

Administratívne poplatky sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

v znení neskorších predpisov (stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov, za overovanie listín a podpisov, za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte a ďalšie.) Na rok 2016 sa odhaduje príjem za administratívne poplatky vo výške 100,00 Eur.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Na rok 2016 sa odhaduje príjem za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške 350,00 Eur (poplatky za miestny rozhlas 50,00 Eur, platby za stravné 300,00 Eur).

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov obce vedených v peňažných ústavoch. Na rok 2016

sa odhaduje príjem z úrokov z vkladov  vo výške 5,00 Eur.

                                Úroky z termínovaných vkladov predstavujú kreditné úroky z termínovaného účtu obce vedeného v peňažnom ústave. Na rok 2016 sa odhaduje príjem z úrokov z termínovaných vkladov vo výške 120,00 Eur.

Granty a transfery

Granty a transfery predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, konkrétne transfery zo štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu. Predpokladané príjmy z tuzemských transferov v roku 2016 obsahuje tabuľka 1:

Tabuľka 1 Predpokladané príjmy z tuzemských transferov v roku 2016

Por. číslo

Poskytovateľ

Účel

Suma v Eur

1.

KÚŽP BB

dotácia na životné prostredie

23,00

2.

OÚ LC

dotácia na REGOB

81,00

SPOLU

104,00

1.2  Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu býva zväčša tvorená príjmami z odpredaja pozemkov a kapitálových aktív. V prípade, že Obecné zastupiteľstvo v Lupoči schváli Uznesenia týkajúce sa odpredaja pozemkov alebo kapitálových aktív, budú tieto príjmy zahrnuté do rozpočtu obce Lupoč v priebehu roka 2016 prostredníctvom rozpočtového opatrenia. Uvedené príjmy predstavujú vlastný príjem obce, ktorého účel využitia je jednoznačne orientovaný do realizácie kapitálových výdavkov.

1.3  Príjmové finančné operácie

Príjmová časť rozpočtu finančných operácií na rok 2016 nie je rozpočtovaná.

  

2. Výdavková časť rozpočtu

  

Výdavková  časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdavkov a výdavkovej časti finančných operácií v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia. V návrhu rozpočtu na rok 2016 sú celkové výdavky definované v sume 49 883,00,00 Eur. Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 podľa rozpočtovej klasifikácie v EUR je prílohou č. 2.

Funkčné členenie výdavkovej časti rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

01 1 1 Výkonné a zákonodarné orgány

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

40 735,00

41 172,00

43 727,00

Komentár:

Manažment obce so starostom obce, činnosť hlavného kontrolóra obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, všetky aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu, prevádzka obecného úradu, členstvo v organizáciách, WEB stránka obce, výpočtová technika, prevádzkové stroje a prístroje, poistenie majetku obce, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

01 1 2 Finančné a rozpočtové záležitosti

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

410,00

410,00

410,00

Komentár:

Auditorské služby, poplatky banke (Prima banka, a.s. Lučenec).

                01 6 0 Všeobecné verejné služby

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

Komentár:

Voľby do NR SR budú rozpočtované v priebehu roka rozpočtovým opatrením.

                02 2 0 Civilná ochrana

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

240,00

240,00

240,00

Komentár:

Služby Civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

                03 2 0  Ochrana pred požiarmi

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

760,00

760,00

760,00

Komentár:

Preventívne prehliadky, revízie hasiacich prístrojov, komínov a elektrických zariadení, revízie bleskozvodov, energie požiarna zbrojnica.

            04 1 2 Všeobecná pracovná oblasť

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

23,00

23,00

23,00

Komentár:

Poistné na pracovníkov aktivačnej činnosti § 12 menšie obecné služby.

04 5 1 Cestná doprava

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

600,00

600,00

600,00

Komentár:

Údržba miestnych komunikácií v obci, zimná údržba miestnych komunikácií.

                05 1 0 Nakladanie s odpadmi

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

3 553,00

3 583,00

3 583,00

Komentár:

Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu, údržba kosačiek, PHM do krovinorezu na kosenie verejných priestranstiev v obci.

                06 4 0 Verejné osvetlenie

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

2 600,00

2 600,00

2 600,00

Komentár:

Energie na verejné osvetlenie a údržba verejného osvetlenia v obci.

                06 6 0 Bývanie a občianska vybavenosť

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

91,00

91,00

91,00

Komentár:

Prevod finančných prostriedkov na Stavebný úrad Lučenec, 0,033 Eur na 1 obyvateľa.

                08 1 0 Rekreačné a športové služby

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

1 001,00

1 001,00

1 001,00

Komentár:

Údržba detského ihriska, nájomné za volejbalové ihrisko.

                08 2 0  Kultúrne služby

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

1 912,00

3 122,00

2 599,00

Komentár:

Údržba budovy kultúrneho domu, energie kultúrny dom, vedenie kroniky obce, kultúrno-spoločenské podujatia organizované obcou.

08 3 0 Vysielacie a vydavateľské služby

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

1 087,00

356,00

356,00

Komentár:

Poplatky SOZA, SLOVGRAM, RTVS za vysielacie a vydavateľské služby, údržba miestneho rozhlasu.

 08 4 0  Náboženské a iné spoločenské služby

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

243,00

875,00

843,00

Komentár:

Materiál a údržba domu smútku, cintorína a energie v dome smútku.

 10 1 2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

2016

2017

2018

Rozpočet (v EUR)

50,00

50,00

50,00

Komentár:

Vypracovanie sociálneho a zdravotného posudku občanom odkázaným na sociálnu službu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

               OBEC LUPOČ, Lupoč č. 102, 985 11  Halič

ROZPOČET OBCE LUPOČ NA ROK 2016

A

VÝHĽAD NA ROKY 2017 A 2018

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár