•  
  •  

Osobnosti obce

Jozef Mátej

 06.03.2014

Prof. PhDr. Jozef Mátej, DrSc. sa narodil 21.8.1923 v Lupoči učiteľom Jozefovi Mátejovi a František, rod. Záhradníckej, mal sestru. Základné vzdelanie získal v Kotmanovej, v rokoch 1934 - 1938 študoval na chlapčenskej meštianskej škole v Lučenci, neskôr na Učiteľskej akadémii v Banskej Štiavnici, kde v r. 1943 maturoval. V r. 1946 - 1950 študoval filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Oženil sa s PhDr. Zlaticou rod. Pleškovou, s ktorou mal deti: Soňu, Miroslavu a Rastislava - všetci pôsobili ako pedagógovia. Začínal ako učiteľ na dedinských školách napr. v Dobročskej Lehote - Lazoch (1944-45), Lovinobani, Divíne, v r. 1945 - 46 na Meštianskej škole v Lučenci. V r. 1953 - 59 bol asistentom na Vysokej škole pedagogickej a v r. 1959-1987 prednášal na FF UK v Bratislave. Je autorom početných článkov, štúdií, vysokoškolských učebníc a knižných diel: O výchove detí v rodine (Martin 1954), Školská výchova za tzv. Slovenského štátu (Bratislava 1958), Slovenské učiteľstvo v boji proti fašizmu 1939 - 1945 (Bratislava 1960), Ján Kvačala (Bratislava 1962), Kapitoly z dejín pedagogiky (Bratislava 1977). Okrem toho bol aj spoluautorom a zostavovateľom ďalších početných prác - pozri Pšenák, J.: Pedagogické dielo Prof. PhDr. Jozefa Máteja, Dr.Sc. in Jednotná škola, 39, č. 9, s. 842 - 854. Pamiatky: hrob s pamätníkom v Slávičom údolí v Bratislave, báseň: G. Hupka: Sústrastná spomienka v časopise Nová cesta (1987); fotografický materiál LAMS Martin. Zomrel 2.7.1987 v Bratislave.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár