•  
  •  

Zmluvy 


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 162)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
D-001/2024 Ročný príspevok - obec sa podieľa na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat
120 €
D-1/2024 Zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
0 €
Z-025/2023 Záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II dohody. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
0 €
D-003/2023 Poskytnúť obci v zmysle projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN" príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
205.32 €
Z-024/2023 Uskutočnenie vystúpenia-posedenie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ján Lalík
150 €
Z-023/2023 Prenájom sály KD Odb.: Irena Kočalková
Dod.: Obec Lupoč
63 €
Z-022/2023 Prenájom strednej miestnosti garáže požiarnej zbrojnice v Lupoči súpisné číslo 133 o výmere 15m2. Odb.: Milota Kokavcová
Dod.: Obec Lupoč
15 €
Z-021/2023 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec
410.64 €
Z-020/2023 Prenájom reklamnej plochy-LH Odb.: Obec Lupoč
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
50 €
Z-019/2023 Poskytnutie úveru bankou. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
14 250 €
Z-018/2023 Udelenie súhlasu-licencie - podujatie so živou hudobnou produkciou - "Lupočská hostina" Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský
0 €
C23HZ434 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovenie a dodanie objednávateľovi plastové okná, dvere na základe cenovej ponuky. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: STENEZI, s.r.o.
4 567.58 €
Z-016/2023 Obstaranie po celej doby trvania tejto zmluvy reklamu obchodného mena objednávateľa Odb.: Obec Lupoč
Dod.: MEPOS, s.r.o.
200 €
Z--015/2023 Uskutočnenie vystúpenia-Lupočská hostina 2023 Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Hudobno-spevácka skupina HALIČAN
250 €
IROP-Z302091CYA8-91-108 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP. Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 000 €
Z-013/2023 Poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv na vynímaných pozemkoch Odb.: Obec Lupoč
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
147.52 €
Z-012/2023 Odoberanie použitého prepáleného rastlinného oleja Odb.: biobio s.r.o.
Dod.: Obec Lupoč
0.25 €
Z-011/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0 €
D-002/2023 Popis systému triedeného zberu na území obce Odb.: Obec Lupoč
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0 €
Z-010/2023 Poskytnúť používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vydania mandátneho certifikátu Odb.: Obec Lupoč
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív zmlúv

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár