•  
  •  

Úradná tabuľa

Informácie pre verejnosť

 

OBEC LUPOČ
INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ
(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)
Obec Lupoč v súlade s § 14, ods. 1 písm. p) a § 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje dňom 14.04.2015 na svojej internetovej stránke informácie pre verejnosť, ktoré zahŕňajú:
a) informácie o zdroji ohrozenia,
b) informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom
území a životnom prostredí,
c) nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť
mimoriadnu udalosť,
d) informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,
e) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,
f) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánmi ochrany
obyvateľstva v rámci územného obvodu,
g) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných
skutočností.
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Na účely zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom:
a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.
d) Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu (§ 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov) pri:
a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie
na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
1 INFORMÁCIE O ZDROJOCH OHROZENIA, O MOŽNOM ROZSAHU MU A NÁSLEDKOV NA POSTIHNUTOM ÚZEMÍ A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
1.1 ŽIVELNÉ POHROMY
1.1.1 Mimoriadne javy poveternostného a klimatického charakteru
1.1.1.1 Povodne a záplavy z povrchových tokov
Zdroje:
Územím obce preteká potok Mašková v dĺžke asi 1,6 km, ktorý je možným zdrojom ohrozenia.
Možný rozsah MU a následky na postihnutom území a životnom prostredí:
V prípade vzniku záplav z uvedeného vodného toku môžu byť ohrozené 5 mostov na komunikáciách vedúcich ponad tieto vodné toky. Okrem toho môže byť zaplavená poľnohospodárska pôda a v intraviláne časť záhrad rodinných domov.
1.1.1.2 Zvýšenie hladiny podzemných vôd a povrchové záplavy
Zdroje:
Dlhotrvajúce výdatné dažde a masívnejšie topenie snehov spôsobujú zvýšenie hladiny spodných vôd, prípadne vytváranie povrchových záplav na teréne a komunikáciách.
1.1.1.3 Možnosť výskytu snehových kalamít
Zdroje:
Veterné počasie, rovinatý charakter terénu v obvode a nedostatok prirodzených vetrolamov zapríčiňujú v zimnom období výskyt snehových kalamít, hlavne na cestných úsekoch kolmých na prevládajúce smery vetra. Zložitá situácia sa môže vytvoriť v dôsledku dopravných havárií, alebo v zimnom období na úsekoch s nebezpečenstvom tvorby
snehových závejov. Na území obce sa predpokladá ohrozenie snehovou kalamitou komunikácie Halič – Lupoč - Praha.
1.1.2 Veľké lesné požiare
Lesné požiare okrem priameho nebezpečenstva ohňa môžu spôsobiť nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie aj tvorbou hustého dymu.
Zdroje:
V blízkosti intravilánu obce Lupoč je les Lesnej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Lupoč a Lesov SR, š.p., OZ Levice, ktorý by v prípade požiaru ohrozoval obyvateľstvo a životné prostredie.
1.1.3 Ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín
Podľa údajov Geofyzikálneho ústavu SAV Bratislava z pozorovaných zemetrasení na území Slovenska za obdobie rokov 1034 - 1990 územie obce Lupoč nie je ohrozené seizmickou činnosťou. Vzhľadom na veľmi mierne členitý terén sa na území obce ohrozenia zosuvmi pôdy, skál a lavínou nevyskytujú.
1.2 HAVÁRIE
1.2.1 Ohrozenie závažnou priemyselnou haváriou
Zdroje:
Sú to podniky zaradené do kategórie „A“ alebo „B“ v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na území obce Lupoč ani v bezprostrednej blízkosti jej územia nie je žiadny podnik zaradený do kategórie stanovenej zákonom NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.2.2 Stacionárne zdroje ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia
nebezpečných látok
Zdroje:
Medzi stacionárne zdroje patria právnické a fyzické osoby – podnikatelia (podniky), ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok. Ide o subjekty skladujúce resp. manipulujúce s nebezpečnými chemickými látkami, ktoré v prípade havárie môžu spôsobiť ohrozenie pre svoje okolie. V obci Lupoč nie sú žiadne stacionárne zdroje ohrozenia.
1.2.3 Úniky nebezpečných látok pri všetkých druhoch prepráv
Zdroje sú určené prepravnou trasou. Označenie trás je centrálne ustanovené. V katastrálnom území obce Lupoč nevedie žiadna prepravná trasa nebezpečných látok.
1.3 KATASTROFY
1.3.1 Havárie jadrových zariadení
Zdroje:
Územie obce Lupoč v súčasnosti nie je v žiadnom pásme ohrozenia od jadrového zariadenia.
1.3.2 Letecká prevádzka
Zdroje:
Ohrozenie územia obce Lupoč leteckou prevádzkou je veľmi málo pravdepodobné.
1.3.3 Porušenie vodnej stavby
Obec Lupoč nie je ohrozená haváriou vodných stavieb.
2 NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI A OZNAČENIE LÁTOK A
PRÍPRAVKOV, KTORÉ BY MOHLI SPỒSOBIŤ
MIMORIADNU UDALOSŤ
Obec Lupoč neohrozujú žiadne nebezpečné látky ani zo stacionárnych zdrojov ani z prepráv. Z uvedeného dôvodu nezverejňujeme vlastnosti týchto látok.
3 INFORMÁCIE O SPỒSOBE VAROVANIA OBYVATEĽSTVA A O ZÁCHRANNÝCH PRÁCACH
3.1 VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, pričom:
a) hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných
pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku
mimoriadnej udalosti,
b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie
informácií.
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi
Použitý v prípade Názov signálu Výstražný zvuk signálu
VŠEOBECNÉ
OHROZENIE
Ohrozenia alebo
vzniku mimoriadnej
udalosti ako aj pri
možnosti
rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti
2 - minútový
kolísavý
tón sirén
OHROZENIE
VODOU
Ohrozenia ničivými
účinkami vody
2 - minútový
stály tón
sirén bez
opakovania
KONIEC
OHROZENIA
6 - minútový
stály tón
sirén
Konca ohrozenia
alebo konca
pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti
Varovné signály a signál koniec ohrozenia
Varovné signály a signál „Koniec ohrozenia" sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva
dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase
skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania
týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Varovanie obyvateľstva v obci Lupoč je zabezpečované miestnym rozhlasom.
Po obdržaní informácie o ohrození územia obce bude miestnym rozhlasom vysielaný
signál „Všeobecné ohrozenie“ kolísavým tónom po dobu 2 minút, alebo signál „Ohrozenie
vodou“ stálym tónom po dobu 6 minút. Po jeho skončení bude v miestnom rozhlase
oznámené :
deň a hodinu vzniku ohrozenia,
údaje o zdroji a druhu ohrozenia
údaje o veľkosti ohrozeného územia
základné pokyny pre obyvateľstvo
V prípade výpadku elektrického prúdu bude varovanie vykonané náhradnými
prostriedkami (vozidlom obecného úradu s ručným megafónom). Varovanie môže byť
zároveň vykonávané i vysielaním informácií rozhlasovými a televíznymi stanicami, prípadne i vozidlami policajného zboru SR.
3.2 ZÁCHRANNÉ PRÁCE
Záchranné práce
Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Záchranné práce vykonávajú záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a osoby povolané na osobné úkony.
Záchranné práce
Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Záchranné práce vykonávajú záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a osoby povolané na osobné úkony.
Činnosť pri záchranných prácach obsahuje najmä:
varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a aj pri zmenách situácie počas vykonávania záchranných prác, vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať postihnuté osoby mimoriadnou udalosťou, vyznačiť kontaminované a životu nebezpečné úseky, vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, ochranných stavieb, zo zaplavených priestorov a z horiacich budov, prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a ochranných stavbách, individuálnu ochranu osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z tohto priestoru, poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení, lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky, kontrolu kontaminovania a ožiarenia osôb, kontrolu kontaminovania územia, ovzdušia a budov, poskytnutie jódovej a špeciálnej profylaxie, hygienickú očistu postihnutých osôb, likvidáciu úniku nebezpečných látok a zabránenie ich šíreniu, špeciálnu očistu a dezaktiváciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov
a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov, dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,
reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území, uzavretie postihnutého územia, ochranu postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti, odsun nezranených osôb z postihnutého územia, núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb, poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty, odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby,
nasadené sily, prostriedky a majetok, pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania, spevňovanie alebo strhávanie poškodených stavieb, budov a konštrukcií ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky, uvoľňovanie zahataných vodných tokov, uvoľňovanie určených cestných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie priechodov a prejazdov potrebných na vykonávanie záchranných prác a odsun postihnutých osôb, čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú
záchranné práce, zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách, identifikáciu, odsun a pochovávanie usmrtených osôb, uskladňovanie, odsun a likvidáciu kontaminovaného materiálu a ekologickú asanáciu zvyškov nebezpečných látok, psychologickú pomoc a duchovnú pomoc.
4. ÚLOHY A OPATRENIA PO VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
Záchranné práce budú v závislosti na dobe vzniku mimoriadnej udalosti, poveternostných podmienkach, rýchlosti varovania obyvateľstva po vzniku MU a na dodržiavaní režimových opatrení vyhlásených na území obce obyvateľstvom zahrňovať: varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb, vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať postihnuté osoby mimoriadnou udalosťou, vyznačiť kontaminované a životu nebezpečné úseky, poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti zasiahnutým osobám vrátane ich odsunu do zdravotníckych zariadení, individuálnu ochranu osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z tohto priestoru, hygienickú očistu postihnutých osôb, reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území, uzavretie postihnutého územia,
ochranu postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti, odsun nezranených osôb z postihnutého územia, pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania, psychologickú pomoc a duchovnú pomoc.
Koniec ohrozenia bude vyhlásený spustením sirén v obci stálym tónom po dobu 2 minút. Po odznení sirén bude v miestnom rozhlase vysielaná informácia o ukončení ohrozenia územia obce.
5 PODROBNOSTI O TOM, KDE SA DAJÚ ZÍSKAŤ ĎALŠIE
INFORMÁCIE
Podrobnosti a ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva je možné získať na obecnom úrade Lupoč, alebo na tel. č: 047/4392345. V prípade povodní úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami na zabezpečenie obyvateľstva pred povodňami sú dané povodňovým plánom, ktorého súčasťou je aj povodňový plán záchranných prác, ktorý má obec ako povodňový orgán ochrany pred povodňami spracovaný a uložený na obecnom úrade.
6 ODKAZ NA OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE Z OCHRANY
DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A UTAJOVANÝCH
SKUTOČNOSTÍ
Vyššie zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám do 30 dní po zverejnení, na obecnom úrade Lupoč. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánov ochrany obyvateľstva.
Zverejnené dňa: 14. 4. 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 4. 2015
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár