•  
  •  

História

20. roky 20. storočia

 06.03.2013

     Politicky vo voľbách v r. 1920 väčšina obyvateľov obce volila Republikánsku národnú roľnícku stranu. Rozpočet obce na r. 1920 činil príjem 1263 K, výdavok 6887 K 28 hal., tzv. nedochody 5621 K 28 hal.

     V zápisnici z 9.januára 1921 bol už ako richtár vedený Ján Fašang a členovia obecného výboru: Ján Borka, Pavel Filip, Juraj Kokavec, Pavel Kanát, Ďuro Kokavec, Pavel Spišiak, Ján Kokavec, Ondrej Svorád. Richtár navrhol, aby sa obecné lúky a pasby Podskaličské, Dedinská lúka, Hančikovská, Obecný grunt a Kajbovská dali do prenájmu. Obecný rozpočet na rok 1921 činil príjem vo výške 585 Kč 0 hal, výdavok 8540 Kč 17 hal. a nepokrytú potrebu 7964 Kčs 17 hal.; chudinská základina 1572,59 Kč; roboťacha 161,38 Kč upravená na 170,11 Kč; verejné práce 1900 Kč; vicinálna cesta 1594,55 Kč; ohňohasičská 1218,14 Kč; složná 202,05 Kč; poriadková 604,30 Kč. Prejednali aj plat úradného sluhu a listonoša (zabezpečoval styk s obvodným notárstvom a poštou v Haliči) - zabezpečili mu podporu 3000 Kčs, keďže sa uvádza, že: " verne a dúverne slúžil cez celú vojnu"; čestný paušál pre okresného lekára, obec mala mesačne zabezpečiť povoz. V tomto roku mala obec 419 obyvateľov.

    4.januára 1922 bol prejednaný poplatok od veľkého dobytka 10 Kč za teľa, od kozy a ovce 75 hal., od barana a kozľaťa 32 hal., od ošípanej 7 Kč. 5. februára dostal 60% vojnový invalid Ján Ondrúšik obecnú trafiku. Richtárskej povinnosti sa Ján Fašang 19.mája vzdal, kandidátom sa stal Andrej Svorad. 14. júla na mimoriadnom zasadnutí obecného výboru v Lupoči bol prítomný aj Dr. Jozef Minárik hlavný slúžny, Ján Fašang ako obecný richtár, Anton Čeman, Juraj Kokavec č. 10, Pavel Kanát, Pavel Matejčík, Ján Petrus, Juraj Plachý, Andrej Kokavec, Andrej Svorad a Eugen Chrien, obvodný notár, ako zapisovateľ. Tu bol za pokladníka vymenovaný Juraj Kokavec, za prísažných Ján Fašang a Pavel Spišiak. 20. septembra viedol rokovanie nový richtár Ján Fašang, určili finančnú komisiu: Andrej Kokavec, Ján Kokavec, Pavel Kanda, prijali sa dávky z prírastu hodnoty, dávky zo zábavy, dávky od psov, za slúžneho  a poľovné 5 Kč ročne za každého, inak 100 Kč ročne. V decembri sa odohrala aj tragická udalosť, keď z domu odišiel 23-ročný Pavol Čeman, ktorý sa obesil v hore zvanej Kypec, no našli ho až 13. marca 1923.

    Medzi porotcov obce bola zvolená dňa 19. júla 1923 aj Zuzana Kajbová. 14. októbra sa už ako nový obecný starosta a predseda obecného výboru spomína Ján Matejčík, členovia obecnej rady: Juraj Kanát, Andrej Svorad, Pavel Spišiak, obvodný notár Eugen Chrien, okrem toho sa tu prvýkrát stretávame aj s obecnou pečiatkou: kruhopis NOVOHRADSKÁ ŽUPA 1919, vstrede vodorovne OBEC, pod tým LUPOČ. Tento rok priniesol aj založenie sporiteľne, tzv. "Úverového družstva" spolu s obcou Lehôtka, pričom členovia jeho predstavenstva boli z Lupoče: Juraj Matejčík, Ján Kokavec, Ondrej Svorad, predseda ÚD Juraj Kajba, Juraj Kanát, Pavel Poltársky, Pavel Kajba, Ondrej Kokavec, Ondrej Kanát, Pavel Kanát, Jozef Strečko, Pavel Kapurník, Ján Kanát, Ondrej Kanát, Juraj Čeman; z Lehôtky: Ján Miklóš, Ján Kokavec, Pavel Kršiak, Ján Hámorník, Pavel Ďurčík, Ján Fašang, Ján Ďurčík.

Hospodárenie obce

rok 1918 1919 1920 1921 1923 1924
príjem 2065,55 2078,90 762 4085,38 22269,33 9278,01
výdavok 1572,12 2061,12 2475,93 12716,92 19494,08 9118,12
rozdiel 493,43 17,78 -1713,93 -8631,54 2775,25 159,89

     V r. 1925 sa na zasadnutí 6. januára zúčastnili: Ján Matejčík, starosta obce, ako predseda obecného výboru, členovia: Andrej Spišiak, Juraj Kanát, Andrej Svorad, Ján Petrus, Andrej Kokavec, Ján Kanát, Pavel Spišiak, Juraj Plachý, Pavel Poltársky, Ján Drozd a Július Kováčik, notár, ako zapisovateľ. Prejednali žiadosť Andreja Kajbu obyvateľa Lupoče o predaj kusu obecného pozemku za 300 Kč, ktorý bol 70% vojnovým invalidom, bezmajetný a od r. 1924 vlastnil licenciu na neobmedzený výčap, ktorý mal v cudzom dome a zaviazal sa, že bude v poriadku držať obecnú ľadovňu a bez odmeny ju bude napĺňať každý rok ľadom, s čím obecný výbor súhlasil. Na budovu Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine prejednali dňa 25.februára podporu 20 Kč ročne, cestovný paušál obvodného notára 256 Kč, prijali dávku z nápojov, zvolili členov porotcov: Juraj Kanát, Andrej Kokavec, Anna Halgašová rod. Kajbová, Anna Petrusová rod. Bernátová. 27.apríla prejednali prepustenie práva na kutanie uhlia pre štátne bane a huty v Bratislave za účelom preskúmania terénu v chotári Lupoče. 18. mája rezignoval z funkcie starostu Ján Matejčík, miesto neho bol jednomyseľne zvolený Juraj Kanát, usporiadalo sa hasičstvo s povinnosťou každého občana vo veku 19-45 rokov, pričom stanovy mal vypracovať obvodný notár. Obecný pozemok bol daný do dražby za výkričnú cenu 500 Kč. Voľby v tomto roku rozdelili obyvateľstvo Lupoče na štyri strany: prvá vyšla Republikánska s 80 hlasmi, druhá Ľudová s 50 hlasmi, tretia Sociálno-demokratická a štvrtá Komunistická s 35 hlasmi. 3.mája sa z lovenckej pušky zastrelil 20-ročný Pavol Koporec  pre nešťastnú lásku, ktorý rád spieval a hvízdal, preto bol zvaný lupočský slávik.

    V r. 1926 sa obecný výbor zišiel 20. marca a prejednali prenájom pastierskej izby pre Andreja Kajbu za ročité nájomné 200 Kč. 18. augusta prejednali žiadosť ev.a.v. ľudovej školy o honorár 400 Kč za mimoriadne vyučovanie ženských ručných prác, ktoré viedla manželka učiteľa Jozef Mateja v školskom roku 1925/1926, čo obecný výbor odmietol s tým, že škola nie je obecná. 26. októbra rozhodli, že obecné medziročné prebytky dajú do Tatra banky filiálka v Lučenci na vkladnú knižku. V r. 1927 28. februára prejednali a prijali Štatút o požiarnej polícii, už 8. novembra sa ako starosta obce uvádza Pavel Spišiak.

     Zápisnice obecného zastupiteľstva od 23. marca 1928 už nie sú písané v zošitoch, ale na písacom stroji. Prítomní: Pavel Spišiak starosta obce, Ján Spišiak, Andrej Kokavec, Juraj Kanát, Pavel Poltársky, Ján Kanát ml., Pavel Aláč, Andrej Bernát, Juraj Čeman, Pavel Kapurnik, Juraj Spišiak a štátny obvodný notár Eugén Jókövy. Prejednali Záverečný účet za rok 1927: príjem: 12000,64 Kč, výdavok 10056,20 Kč, pokladničný zostatok 1954,44 Kč. Riešili aj elektrifikáciu obce, ale len v tom prípade, ak dostanú štátnu subvenciu, keďže si vyžaduje celkovú sumu 89100 Kč. 21. septembra napokon k elektrifikácii došlo, ale bola krytá dlhodobou komunálnou pôžičkou a mala zvečniť pamiatku 10. výročia trvania samostatnej ČSR. Dňa 14. októbra obec nadobudla lesnú plochu vo výmere 89 kat. jútár 534 štvorcových siah a uvádza sa, že ďalšie obec nepotrebuje. 23. októbra sa uvádza, že miestnosť pri obecnej radnici sa nachodiacu prepustia úvernému družstvu na dobu neurčitú za ročité nájomné 150 Kč, ďalej prejdnávali rozpočet na rok 1929, vysadzovanie jubilejných sadov, či ustálenie výšky verejnej práce. Na deň posviacky 25. augusta bol o polnoci zavraždený Ján Ondrušík, zvaný Bahýr, ktorý bol postrachom dediny. Rok 1928 však prináša aj iné - Vladimír Polívka vo svojej knihe Lučenec a kraj novohradský spomína Lupoč takto: "Západne od Haliče asi hodinu cesty, na svahu zalesnených kopcov, pri malom potoku leží Lupoč, 424 obyvateľov, obec zväčša evanjelická a ďalej na západe Praga, 276 obyvateľov, evanjelická obec slovenská. Sú to pomerne chudobné dedinky: zemedelstvo málo významné zvyšuje sa zárobkom za drevo získaným za prácu na panskom a predaným v Lučenci na trhu."

     Rok 1929 priniesol do obce nový vietor - 17. júna sa Lupoč spojila so svetom autobusom - bola zriadená autobusová preprava Lučenec - Ábelová, Lučenec - Lupoč. V obecnom výbore prejednali dňa 27. júla potrebu opraviť budovu č. 1, ktorá bola v užívaní obecným kováčom, už vyše 32 rokov mu bola bezplatne poskytovaná ako naturálny byt, bola schválená suma na opravu 1600 Kč s tým, že materiál dodá urbariálna spoločnosť zo svojej hory zdarma. Okrem toho nachádzame aj ochranu obecného majetku - obecné budovy boli poistené úč. spol. Dunaj na dobu 10 rokov od 23.8. 1925 - 25.8.1935 ročite v obnose 18000 Kč. Poľovný revír obce a urbariát bol v prenájme do 31.1.1931 za ročité nájomné 1111 Kč. Plocha celej obce obnášala 1623 katastrálnych jutár 455 štvorcových siah, majetok urbarialistov 195 kat. jut. 477 štvorcových siah - ako čiastka nájomného ročite 100 Kč a zbytok sa použije na rôzne výdavky obce. Učiteľská penzia sa platí obcou podľa zvyku, na kúrenie školy obec prispieva ročne 500 Kč, keďže obec nie je rovnakého náboženstva a vydržiavateľom školy je ev.a.v. cirkev. Za hasičské hadice sa odhlasovala suma v obnose 400 Kč. Na vicinálnu cestu rovnakým percentuálnym príspevkom dávajú obce Lupoč a Praga.


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár