•  
 •  

Profil verejného obstarávania

Obec Lupoč je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o VO" ).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO č. 343/2015 Z.z. zabezpečuje osoba poverená verejným obstarávaním v súlade s platným zákonom o VO.  Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Verejný obstarávateľ: Obec Lupoč
Sídlo: Lupoč č. 102, 985 11  Halič
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Tejiščák – starosta obce
Tel.: 047/4392345, 0911252799
E-mail: obeclupoc@gmail.com
Kontaktné osoby: Ing. Peter Tejiščák – starosta obce
Tel.: 047/4392345, 0911252799
E-mail: obeclupoc@gmail.com
IČO: 00316199
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK8256000000006009579001

AKTUÁLNE ZÁKAZKY

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:00 - 16:00
   Utorok: 07:00 - 14:00
   Streda: 07:00 - 16:00
   Štvrtok: 07:00 - 14:00
   Piatok: 07:00 - 15:00

   Fotogaléria

   Kalendár