•  
  •  

VZN

VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných príspevkov

 06.03.2012

Obecné zastupiteľstvo v Lupoči na základe § 7 ods. 4 Zákona č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2007
o podmienkach poskytovanie dotácií a návratných finančných príspevkov právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce Lupoč

č. 2

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1/ Všeobecne záväzné upravuje postup pri poskytovaní dotácií a návratných finančných príspevkov z rozpočtu obce jednotlivým subjektom.
2/ Dotácie a návratné finančné príspevky môžu byť poskytované fyzickým a právnickým osobám podľa stanovených kritérií za predpokladu, že pôsobia a vykonávajú činnosť na území obce.
3/ Poskytovanie dotácií a návratných finančných príspevkov je viazané na preukázanie opodstatnenosti takéhoto poskytnutia.

I. ČASŤ
Poskytovanie dotácií a finančných príspevkov

Čl. 2
Všeobecné podmienky

1/ Dotácie a návratné finančné príspevky možno poskytnúť fyzickým a právnickým osobám, ak spĺňajú kritériá stanovené obcou a ktoré tvoria prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2/ Ďalšou podmienkou poskytnutia dotácií a finančných príspevkov je splnenie nasledovných požiadaviek:
- nie sú v likvidácii ani na ich majetok nebolo vyhlásené konkurzné konanie,
- nemajú nedoplatky na daniach a miestnych poplatkoch voči obci,
- ich majetkové postavenie odôvodňuje návratnosť poskytnutých dotácií a finančných prostriedkov,

Čl. 3
Žiadosť

1/ Dotácie a návratné finančné prostriedky sa poskytujú:
a/ na základe písomnej žiadosti podľa stanovených kritérií,
b/ z vlastného podnetu obce, príp. jej subjektov,
2/ Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie alebo návratného finančného príspevku musí obsahovať:
- označenie žiadateľa –meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa, názov právnickej osoby, sídlo,
- predmet činnosti žiadateľa preukázaný koncesnou listinou, resp. živnostenským listom,
- písomný zámer činnosti, na ktorý sa dotácia, resp. návratný finančný príspevok má poskytnúť
- výška dotácie, resp. návratného finančného príspevku s časovým členením poskytnutia,
- návrh podmienok návratnosti finančnej výpomoci.
3/ Obec je povinná z vlastnej iniciatívy v rámci rozpočtových možností skúmať podmienky poskytnutia dotácií a návratných finančných príspevkov v nasledovných oblastiach:
- ochrana životného prostredia,
- oblasť nedostatkových služieb obyvateľstvu,
- zdravotníctvo,
- školstvo a kultúra,
- cirkvi a náboženské spoločnosti,
- nadácie, spoločenské organizácie, záujmové spoločenské združenia – všetky zamerané na verejnoprospešné ciele,
- šport a telovýchova.

Čl. 4
Účel použitia

1/ Použitie dotácií a návratných finančných prostriedkov je možné v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnené niektorých zákonov, v nasledovných oblastiach:
a/ vopred určené konkrétne akcie,
b/ vopred určené okruhy potrieb.
2/ Vopred určené konkrétne akcie sú akcie investičného alebo neinvestičného charakteru realizované na území obce.
3/ Vopred určené okruhy potrieb v podmienkach obce sú:
- zabezpečenie nedostatkových služieb v obci,
- zabezpečenie a výpomoc pri poskytovaní zdravotníckych služieb v obci,
- rozvoj školstva a vzdelanosti, rozvoj kultúry a osvetovej činnosti,
- výpomoc cirkevným a náboženským spoločnostiam pri rozvoji duchovného života v obci,
- zabezpečenia rozvoja verejnoprospešných akcií prostredníctvom nadácií, spoločenských organizácií / požiarna ochrana/, záujmových združení,
- zabezpečenie rozvoja športu a telesnej výchovy v obci.
4/ V časti konkrétnych akcií investičného, resp. neinvestičného charakteru sa ročne pri zostavovaní rozpočtu vyčlenia finančné prostriedky na prioritné akcie.

Čl. 5
Poskytovanie dotácií a návratných finančných príspevkov

1/ Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií a návratných finančných príspevkov vykonáva obecná rada. Rada súčasne skúma podmienky pre poskytnutie dotácií a návratných finančných prostriedkov podľa čl. 3 ods. 3 tohto nariadenia.
2/ Žiadosti na rokovanie rady predkladá starostka obce.
3/ Rada prostredníctvom starostky predkladá výsledné návrhy obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

II. ČASŤ
Forma poskytovanie dotácií a návratných finančných príspevkov

Čl. 6

1/ Dotácie a návratné finančné príspevky sa obcou poskytujú na základe písomnej zmluvy.
2/ Písomná zmluvy o poskytnutí dotácie musí obsahovať nasledovné údaje:
- forma poskytnutia,
- výška dotácie,
- účelové vymedzenie použitia dotácie,
- záväzok vrátiť dotáciu v prípade porušenia stanoveného účelu dotácie uvedeného v zmluve,
3/ Písomná zmluva o poskytnutí návratného finančného príspevku musí obsahovať nasledovné údaje:
- forma poskytnutia, včítane uvedenia termínu a výšky splátok,
- výšku návratného finančného príspevku,
- účelové vymedzenie použitia návratného finančného príspevku,
- záväzok vrátiť poskytnutý finančný príspevok v prípade jeho použitia na iný účel ako je uvedený v zmluve,
- dohodnutá zmluvná pokuty v prípade nedodržania podmienok zmluvy.
4/ Písomnú zmluvu za obec podpisuje starostka obce.

III.ČASŤ
Záverečné ustanovenie

1/ Dotácie a návratné finančné príspevky podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
2/ Obecné zastupiteľstvo v Lupoči stanoví v rozpočte obce výšku finančných prostriedkov určených na dotácie a finančné prostriedky. Zmena rozpočtu v tejto oblasti je možná v prípade, že žiadosti neboli podané, resp. finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie úloh samosprávy obce.
3/ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia môže schváliť Obecné zastupiteľstvo v Lupoči.
4/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17.8.2007V Lupoči, dňa 2.8.2007


Božena Petrusová
starostka obce


vyvesené: 18.7.2007
schválené: 2.8.2007
účinné od: 17.8.2007

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 16:00
Utorok: 07:00 - 14:00
Streda: 07:00 - 16:00
Štvrtok: 07:00 - 14:00
Piatok: 07:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár